JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Odpadní vody

Potřeba dezinfekce odpadních vod

S rostoucím nedostatkem vody a globální urbanizací vzrůstá potřeba centralizovaného čištění odpadních vod. Standardy aplikované na odpadní vodu se velmi liší v závislosti na tom, zda je odpadní voda vypouštěna jako povrchová voda nebo zda jsou odpadní vody znovu využívány v zemědělství, místním chlazení
nebo jiných užitečných oblastech.
Bez ohledu na čištění odpadních vod a jejich výsledné použití je UV posledním desinfekčním stupněm ve schématu čištění, přičemž dezinfikuje na takové úrovni, která zajišťuje bezpečné vypouštění nebo recyklaci odpadní vody.


Ochrana vodních zdrojů

V mnoha případech je odpadní voda vypouštěna do přírodních vod, které jsou užívány jako zdroj pitné vody. Navzdory intenzivním opatřením v úpravnách pitné vody je dodatečným rizikem přítomnost významného množství patogenů ve vodním zdroji. UV záření poskytuje výbornou dezinfekci bez vedlejších produktů, a proto se stalo preferovanou technologií pro dezinfekci odpadních vod po celém světě.
Přírodní vody, do kterých je odpadní voda vypouštěna, souvisí s naším potravinovým řetězcem mnohem více způsoby než jen prostřednictvím nové pitné vody. Voda z řek a jezer je užívána například: při zavlažování plodin v zemědělství, jako pitná voda pro hospodářská zvířata a v mnoha odvětvích zpracovávajících potraviny.


UV v čistírnách odpadních vod a závodech na jejich recyklaci

UV záření inaktivuje mikroorganismy (bakterie a viry) změnou jejich DNA, čímž zabraňuje jejich množení nebo infekci. Při použití všech konvenčních dezinfekčních metod (chlór, ozón) vznikají vedlejší produkty dezinfekce, které zvyšují riziko karcinogenních účinků pro lidi a zvířata. UV je elegantní řešení vyzkoušené během několika uplynulých desetiletí v nejrozvinutějších částech světa, které snižuje rizika pro životní prostředí. Co se týče spotřeby energie, zajišťuje technika nejnovějších lamp a předřadníků snížení uhlíkových stop na minimální přijatelnou úroveň.


Provedení UV reaktorů

UV reaktory jsou k dispozici v mnoha provedeních, aby vyhovovaly danému užití. Systémy uzavřených reaktorů vsazených do potrubí vynikají snadností údržby. Výhodou systémů s amalgamovými lampami je nízká spotřeba energie; výhodou středotlakých lamp je extrémně velká flexibilita pracovního rozsahu a velmi malý půdorys, který je umožněn systémem „InLine“. Pro již existující čistírny dpadních vod s otevřeným betonovým kanálem může být nejlepším řešením UV otevřený průtočný systém (OpenLine).


Doporučení týkající se instalace

Co se týče použití v oblasti odpadních vod a jejich recyklace, je velmi důležité učinit správné rozhodnutí kam, jak a jaký UV systém se má instalovat. Optimální řešení je potřeba volit s ohledem na kvalitu vody, která má být vyčištěna, ale také s ohledem na předcházející procesy, geografické umístění a další faktory.
Je potřeba se prostřednictvím našich specialistů zapojit do co nejranější fáze příprav, aby každá instalace byla úspěšná.


Horizontální a vertikální provedení

Dodáváme otevřené průtočné UV systémy (Open channel UV) v horizontálním nebo ve vertikálním provedení. Výhodou vertikálních systémů oproti horizontálním je nižší
exponovanost UV lamp a možnost výměny lamp bez demontáže podvodních těsnících elementů. Horizontální systémy lze naopak instalovat v relativně mělkých kanálech.


Modulární provedení

Výhodou systémů Open channel je možnost přidat další řady UV nosičů v případě zhoršení kvality vody nebo při nárůstu průtoku nad dimenzovanou hodnotu. Díky modulárnímu provedení je do budoucna garantována flexibilita systému.


Variabilní konfigurace předřadníků

Elektronické předřadníky lamp jsou osazeny ve vysoce odolných elektrických skříních s ochranou vůči vnějšímu agresivnímu prostředí. V případě potřeby mohou být předřadníky rychle vyměněny, neboť jsou snadno přístupné. Elektronické ovladače lamp jsou variabilní a zajišťují efektivní využití energie za všech provozních podmínek.


UV senzory a kontrolní systém

Všechny systémy Open Channel jsou monitorovány kalibrovanými senzory intenzity UV záření a jsou řízeny kontrolními systémy na bázi PLC, které zajišťují bezpečný výkon za všech provozních podmínek. Pro jednoduchý provoz a údržbu je k dispozici ovládací rozhraní s dotykovým displejem.


Čisticí systém

Stírací systém je ovládán pneumaticky, přičemž čistí ochranné trubice k tomu určenými stíracími kroužky, které odstraňují usazeniny. Ve většině případů je dostačující automatické mechanické stírání. V případech, kdy se vyskytuje velké množství řas, vysoká tvrdost nebo vysoký obsah železa a manganu ve vodě, lze navíc přidat systém chemického čištění.


Provedení mechanických a elektrických komponent

Všechny podvodní konstrukce jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316, součástky nad vodou jsou z nerezové oceli AISI 304. Všechny nosiče, konektory a komponenty jsou vyrobeny tak, aby byly snadné pro provoz a údržbu.


Kompaktní a flexibilní design snižuje investiční náklady

Systém Berson InLine® má extrémně malý půdorys, čímž vyžaduje pouze nepatrný prostor na podlaze v budově úpravny vody. Jednotky UV mohou být instalovány horizontálně a vertikálně do prakticky jakéhokoli existujícího zařízení bez
větších změn potrubních rozvodů. To snižuje investiční náklady jak v nových, tak v rekonstruovaných zařízeních.


Jednoduchá údržba

Všechny smáčené části jsou lehce přístupné, přičemž pravidelný servis může být prováděn personálem zajišťujícím všeobecnou údržbu, který je vyškolen techniky společnosti Berson, a to bez nutnosti použití zvedacích zařízení. Společnost Berson také nabízí po celém světě službu uvedení do provozu a službu údržby UV jednotek, která je prováděna servisními partnery v dané oblasti.


Systém Cyclops® snižuje potřebný manipulační prostor

Jednotky se systémem Cyclops® jsou instalovány v místech s velmi omezeným přístupem nebo tam, kde je nutné časté čištění ochranných skleněných trubic, přičemž tyto UV jednotky umožňují přístup z jedné strany přes boční výsuvný kryt. Údržba a čištění mohou být provedeny ve zlomku času, který je obvykle nutný.


UltraWipe® pro čisté ochranné trubice

Hlavní stírací systém zachovává ochranné trubice čisté, a tedy zajišťuje vyšší dávku UV záření. V případě, že je upravovaná voda nadměrně tvrdá nebo obsahuje železo, může dojít ke znečištění skleněných ochranných trubic. UltraWipe® nabízí automatické periodické chemické čištění trubic, při kterém se užívají pouze chemikálie, jež jsou účinné a bezpečné pro zařízení na pitnou vodu.


Certifikovaný výkon

UV systémy společnosti Berson jsou certifikovány na základě schválení nejpřísnějšími nezávislými institucemi, jako jsou DVGW, USEPA, JWRC, NWRI a NSF. V případě mezinárodně nejuznávanějších předpisů – DVGW a USEPA jsou naše systémy
certifikovány za měnících se hydraulických podmínek (po ohnutí potrubí o 90°). Certifikáty jsou pravidelně obnovovány, aby bylo možno používat nejnovější technologii lamp a předřadníků.


Řešení šitá na míru zákazníkům

UV reaktory mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli velikosti potrubí a ovládací části mohou být upraveny tak, aby mohly být doplněny všemi obecně užívanými ovládacími prvky.


Sortiment ovládacích prvků

Naše systémy ECTronicΩ a UVTronic+ nabízejí kombinaci místního ovládání spojeného s centrálním (SCADA) systémem prostřednictvím protokolu Modbus RTU, Ethernet IP a analogové komunikace. K dispozici je také ovládání založené na PLC (všechny hlavní platformy). Jak UVTronic+, tak ovládání před PLC umožňují multistreamové řízení, což šetří investiční a provozní náklady.


InLine® reaktor

Hydraulicky optimalizován pro dosažení rovnoměrné a optimálně rozložené dávky UV záření. Certifikovaný výkon (USEPA, DVGW). Extrémně malý provozní půdorys. Umožňuje horizontální i vertikální průtok. Snadný přístup při údržbě. K dispozici v provedení ze standardní nerezové oceli AISI 316L a v alternativách odolných vůči chlóru. Pro provozní tlak až do 16 bar (230 psi).


UltraWipe® čištění ochranných trubic

Kombinace automatického mechanického stírání a chemického čištění eliminuje znečištění a tvorbu usazenin na ochranných trubicích. Senzory jsou stírány souběžně s trubicemi. Pro zlepšení účinnosti čištění trubic a při splnění místních předpisů ohledně pitné vody lze aplikovat řadu chemikálií.


Senzor intenzity UV záření

Senzory poměrné s pásmovou kalibrací nebo senzory s přímou kalibrací monitorují UV výkon pro zajištění požadované dávky UV záření. Jeden senzor může monitorovat skupinu lamp nebo je možné, v případě požadavku, použít pro každou lampu jeden
senzor.


Středotlaké lampy

Středotlaké lampy s vysokým výkonem umožňují kompaktní provedení reaktoru, neboť je pro dosažení požadované dávky UV záření potřeba méně lamp, což minimalizuje náklady na údržbu a odstávky z důvodu výměny lamp a ochranných trubic.


Ochranné skleněné trubice

Ochranné trubice z křemenného skla s dlouhou životností vybrané pro vysokou propustnost. K dispozici ochranné trubice s filtry zabraňující tvorbě dusitanů.


Ovládací panel

ECTronicΩ, UVTronic+ nebo PLC monitorují a kontrolují všechny funkce UV systému a dávkování. Mohou být nastaveny tak, aby spouštěly ventily a komunikovaly se zákazníkovými systémy SCADA (Ethernet, MODBUS). Umožňují multistreamové řízení.


Konvenční předřadníky

Řešení prověřené užíváním po více než 30 let. Funguje v nejnáročnějších podmínkách.


Elektronické ovladače lamp

Vysoce účinné plynulé (30 – 100%) řízení výkonu snižující náklady na energii a zpomalující stárnutí lamp. Zachovávají dezinfekční výkon za proměnlivých podmínek (průtok, znečištění). CE a UL certifikace.