JAMA – bazény a wellness, výroba z plastu

Čistírny pro obce a města

Základní popis

Kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner® představují optimální řešení pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel. Tyto čistírny je možné aplikovat i pro čištění orga-nicky znečištěných průmyslových odpadních vod, zejména z potravinářského průmyslu.

Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo „na míru“ dle požadavků investora a dotčených orgánů státní správy. ČOV je možné rea-lizovat jako jedno-linkové až čtyř-linkové (paralelní linky) uspořádání, čímž je umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo reagovat na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. ČOV je možné řešit jako otevřené nebo částečně i zcela zakryté a přizpůsobit se tak hygienickým i jiným požadavkům.

Zjednodušené blokové schéma kompaktní ČOV


Mechanické předčištění

Hlavní část čistírny slouží zejména k odstraňování uhlíkatého znečištění, ale i nutrientů (sloučeniny dusíku a fosforu), které způsobují nežádoucí eutrofizaci povrchových vod.

 • Aerobní proces na bázi směšovací aktivace
 • D-N systém, tj. systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací
 • Jedno i více linkové uspořádání

Denitrifikace

Do denitrifikační nádrže jsou přiváděny mechanicky předčištěné odpadní vody a zároveň vratný kal z dosazovací nádrže. Společně s vratným kalem se přivádí dusičnany, které jsou v této nádrži redukovány na plynný dusík. Proces probíhá za anoxických podmínek, tj. bez přístupu rozpuštěného kyslíku. Homogenizace aktivační směsi je v nádrži zajištěna míchadlem. Pro zvýšení účinnosti odstranění sloučenin dusíku je možné zařadit tzv. interní recirkulaci, která spočívá ve vracení aktivační směsi přímo z nitrifikační nádrže.

Nitrifikace

Při nitrifikaci, probíhající za aerobních podmínek, tj. za přístupu rozpuštěného kyslíku, probíhá oxidace organických látek a amoniakálního dusíku, který přechází na dusitany a následně na dusičnany. Nádrž je provzdušňována jemnobublinným aeračním systémem, umístěným na dně nádrže, do něhož je dodáván tlakový vzduch pomocí dmychadel. Z nitrifikační nádrže aktivační směs natéká do dosazovací nádrže.

Dosazovací nádrž

Pro separaci vyčištěné vody a aktivované směsi slouží kruhová nerezová (plastová) dosazovací nádrž, vložená do nitrifikační nádrže. Předností umístění dosazovací nádrže dovnitř nitrifikace je úspora místa a dále krátká vzdálenost pro čerpání kalu. Toto umožňuje odtah vratného a přebytečného kalu (odsazeného kalu ze dna dosazovací nádrže) pomocí hydro-pneumatických čerpadel (mamutek). Použitím mamutek místo klasických čerpadel dosáhneme jednak úspory provozních nákladů na energii a rovněž dobré funkce čerpání bez ucpávání a poruch čerpadel.


Strojovna

Aerační systém

Dmychadla – zařízení sloužící k dodávce tlakového vzduchu pro aerační systém jak nitrifikace, tak stabilizačních a uskladňovacích nádrží přebytečného kalu, dále pro mamutky vratného a přebytečného kalu a rovněž pro provzdušnění lapáku písku.

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství splňuje funkci aerobní stabilizace, gravitačního zahuštění a uskladnění přebytečného kalu. V závislosti na kapacitě (velikosti) ČOV je kalové hospodářství doplněno o strojní odvodnění kalu.

Chemické hospodářství

V případě požadavku na zvýšené odstraňování fosforu z vyčištěné odpadní vody, je možné zařadit zařízení na chemické srážení fosforu pomocí anorganických solí (např. síranu železitého). Zařízení se sestává z dávkovacích membránových čerpadel, uzpůsobených pro dávkování žíravin a zásobní nádrže. Zásobní nádrž na chemikálii je řešena jako speciální dvouplášťová nádoba s nápustí pro plnění chemikálie přímo z cisterny, pohledovým stavoznakem pro zjištění množství chemikálie a čidlem průsaku.

Fekální jímka

Čistírnu BioCleaner® lze díky její kompaktnosti umístit celou dovnitř zděné stavby, kdy se veškerá technologie nachází uvnitř uzavřeného prostoru. Další možností je zastřešení částečné, kdy jsou zvolené rozměrnější technologické části (nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže, část mechanického předčištění) situovány vně budovy. Volba daného řešení vychází především z parametrů navrhované čistírny, zvolené lokality, stavebních nákladů i z estetického hlediska vzhledem k okolní krajině a zástavbě.


Terciální čištění

Terciární čištění se zařazuje v případě vyšších požadavků na kvalitu odtokových parametrů a realizuje se například pomocí:

 • Filtrace (gravitační nebo pískové filtry, mikrosítové bubnové filtry, membránové filtry)
 • Hygienické zabezpečení (UV desinfekce, chlorace)

Stavební řešení

Čistírnu BioCleaner® lze díky její kompaktnosti umístit celou dovnitř zděné stavby, kdy se veškerá technologie nachází uvnitř uzavřeného prostoru. Další možností je zastřešení částečné, kdy jsou zvolené rozměrnější technologické části (nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže, část mechanického předčištění) situovány vně budovy. Volba daného řešení vychází především z parametrů navrhované čistírny, zvolené lokality, stavebních nákladů i z estetického hlediska vzhledem k okolní krajině a zástavbě.

Ukázka možného provedení s částečným zastřešením


Kvalita vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku * BioCleaner® **
  “p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BSK5 25 50 15
CHSKCr 120 170 75
NL 30 60 20
N-NH4+ 15 30 10***

*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 229/2007 Sb. pro ČOV do 10 000 EO
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u kompaktních ČOV BioCleaner®
***) Pro teplotu vody nad 10°C


Orientační rozměry a jiné hodnoty kompaktních ČOV

Počet EO 500 1 000 2 000 5 000 10 000
Rozměry potřebné pro zástavbu [m] 11,5 × 7,5 12,5 × 10 20 × 15 75 × 50 100 × 60
Množství odpadních vod Q24 [m³/den] 75 150 300 750 1 500
Energetická náročnost* [kWh/den] 45 90 175 400 775
Počet linek   1 až 2 2 2 2 až 4 4

*) Orientační hodnota při plném zatížení ČOV, reálné parametry se odvíjí od použité technologie


Proč zvolit právě kompaktní čistírny BioCleaner®

 • Dlouholeté zkušenosti z celé Evropy
 • Více než 100 instalovaných kompaktních čistíren a celkem více než 12 000 realizací ČOV typu BioCleaner®
 • Odpadní voda od více než 500 000 EO čištěna technologií BioCleaner®
 • Osvědčená technologie podpořená vývojem a dlouholetými zkušenostmi
 • Provozní stabilita a spolehlivost systému BioCleaner®
 • Malá zastavěná plocha, díky vložené dosazovací nádrži
 • Nízké investiční náklady (snížení stavební náročnosti)
 • Možnost kompletního zastřešení ČOV (zmenšení ochranných pásem, zimní provoz)
 • Optimální volba technologického uspořádání „na míru“
 • Technická podpora a servis po celé ČR
 • Kvalita vyčištěné vody odpovídající požadavkům legislativy EU nebo konkrétním požadavkům zákazníka

Obecní čistírna odpadních vod v 10 krocích

 1. Zpracování studie odkanalizování a likvidaci odpadních vod z obce ve variantách
 2. Výběr nejlepší varianty spolu se zastupitelstvem a příslušnými úřady
 3. Zpracování projektu pro územní řízení
 4. Zpracování projektu pro stavební povolení
 5. Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu a zajištění spolufinancování
 6. Získání stavebního povolení
 7. Zpracování tendru
 8. Výběrové řízení
 9. Zpracování realizační dokumentace
 10. Realizace ČOV